SChunk.cbytes#

SChunk.cbytes#

Amount of compressed data bytes.